Få vandløbet målt op

Oversvømmede marker og ødelagte afgrøder har i de seneste måneder været situationen for mange landmænd landet over. Agronom Casper Szilas fra GPS Agro foretager opmålinger af vandløb over hele landet, som kan være et godt redskab over for kommunerne.

Vigtigt at vandløbsregulativer overholdes

Vinterens kraftige nedbør har givet store problemer med oversvømmelser, der ødelægger afgrøderne. Men hvis vandløbene var renset op, som de skulle ifølge regulativerne, havde situationen været mindre alvorlig.

Det siger agronom Casper Szilas, der driver firmaet GPS Agro i Skælskør. Han foretager opmåling af vandløb landet over og hans erfaring er, at der for et typisk vandløb er 30-50 procent af vandløbsstationerne, hvor regulativerne ikke er overholdt.

Revisionsfirmaet Aage Maagensen, der er tilknyttet AgroGruppen, har en del kunder, som er ramt af problemer som følge af dårligt vedligeholdte kommunale vandløb, og de henviser i den forbindelse til GPS Agro, som kan foretage en opmåling.

- Jeg møder mange landmænd, som er i løbende diskussion med de kommunale myndigheder om, hvordan vandløbet skal vedligeholdes. Rigtigt mange landmænd beretter om, at vandløbene ikke er blevet renset op i mange år, siger Casper Szilas.

Han påpeger, at miljøet i vandløbene skal tilgodeses, men at det ikke udelukker en god vandføringsevne.

- Min oplevelse er, at der er mange diskussioner og uenigheder om det her. Der bliver snakket frem og tilbage, men der sker ikke rigtigt noget, og det skaber forståeligt nok en stor frustration.

- Mit bud på problemstillingen er, at man som lodsejer eller ålaug får foretaget en objektiv opmåling af vandløbet for at få konstateret, om regulativet er overholdt. Så kan diskussionen stoppe, og der kan blive gjort noget konstruktivt ved problemet, siger Casper Szilas.

Fokus på vandføringsevne

Casper Szilas siger, at det i bund og grund er urimeligt, at landmanden skal løfte denne byrde for at få tingene til at ske.

- Men det er desværre nødvendigt i mange kommuner, hvor det gennem de sidste mange år har været sådan, at vandløbsforvaltningen har vægtet miljøforhold højere end afvandingsformål, og det har betydet mindre oprensning og grødeskæring. Det har resulteret i indsnævrede vandløb og forringelse af afstrømningsforholdene.

- Vi er nu nået dertil, hvor det er nødvendigt med et større fokus på vandløbenes evne til at føre vandet væk. Med de store nedbørsmængder samt de store befæstede arealer, der er etableret i forbindelse med industriområder, boliger og vejanlæg, har vi store mængder vand, der skal ledes væk via vandløbene og videre ud i havet.

- Mange regulativer fra 90’erne har indbygget et meget stort fokus på miljø. Der er typisk sket det, at et vandløb, som ikke har været vedligeholdt og renset op, som det skulle, blev lovliggjort ved den seneste regulativrevision. Regulativet bliver reguleret, og dermed er de fysiske forhold forringet. Det betyder oversvømmelser, men miljøet i vandløbet er ikke blevet bedre. Biologi og natur er ikke modsætning til en god vandafledning.

Dræn under vandspejl

Når Casper Szilas kommer ud, tager han udgangspunkt i regulativet, finder målestationerne og foretager opmåling af vandløbet via sit GPS-udstyr. Han måler bundbredde og tværprofil og registrerer vandløbets fysiske dimensioner og sammenholder det med regulativet. Efterfølgende udarbejder han en rapport.

- Når jeg kommer ud, ser jeg ofte drænrør under vandspejlet. Mange dræningssystemer er etableret til et vandløbssystem, som var helt anderledes end det nuværende, og derfor går det galt mange steder.

- Efter min mening skal man ikke med vold og magt forsøge at skabe en god biologi i et fladt vandløb, som alligevel ikke bliver noget særligt miljømæssigt. Man må nedsætte kravet til biologien og øge vigtigheden af afvanding ved den slags vandløb.

God ide med ålaug

Via sit firma, GPS Agro, kommer Casper Szilas rundt i hele landet, og han er også ude og fortælle om sit arbejde med at opmåle vandløb.

- Jeg møder mange landmænd, som har sluttet sig sammen i et ålaug, og det er en god måde at gøre det på. Man står stærkere, når man er en gruppe, og man har en større stemme over for myndighederne.

- I de senere år har landmænd dannet mange ålaug rundt i landet, og det har de haft gode resultater af. Det kan være svært for den enkelte lodsejer at tage kampen alene, og det er godt at være nogle stykker, der går sammen om denne opgave. Et ålaug er et pres, og det kan samtidig være med til at løfte dialogen og sætte fokus på, at det ikke bare er nogen, der vil brokke sig.

Casper Szilas kan hjælpe med kontrolmålinger af vandløb og digitalisering af drænudløb.

- Det er vigtigt at få foretaget objektive målinger, hvis man vil stå stærkt over for myndighederne, påpeger han.