Planlæg dit forårsarbejde grundigt

2. februar er kyndelmisse eller ”Kjørmes Knud, og dermed er halvdelen af vinteren gået. Dagene er allerede blevet mærkbart længere. Ifølge traditionen skal der være det halve foder tilbage. Denne gode gamle traditionelle beregning slår vist ikke til længere…

 - Vintertiden bør anvendes til at forberede det grundige håndværk i marken, påpeger planteavlskonsulent Karsten Nielsen, Virklund ved Silkeborg, der driver firmaet kn-mark.dk. I dette nyhedsbrev skriver han om aktuelle og kommende opgaver i markbruget:

Det gode håndværk i marken

Det er vigtigt at holde fokus på den optimale udnyttelse af næringsstofferne. Det er alt for dyrt at køre gylle ud på arealer, som ikke har den maksimale udnyttelse. Husk, gylle er lig med penge…

Vinteren har indtil nu været mild og venlig, og mange steder er det nu muligt at færdes på markerne. Gylletanken trænger til at blive lettet for nogle tons, så det er fristende at begynde at udbringe den første gødning.

Det bør være en helt fast praksis, at der kun udbringes gødning på robuste arealer, hvor der ikke er risiko for afstrømning. Men på disse arealer kan det være relevant at begynde gødskningen til vinterraps og vinterbyg, og evt. også de øvrige afgrøder med vintersæd.

Skal der udbringes gylle til vårsæd eller silomajs, bør det på lettere jorde overvejes at anvende nitrifikations-hæmmere, f.eks. N-Lock eller Vizura.

Brug N-kvote med omtanke

Hvor der ikke er problemer med at færdes lidt senere, anbefales det at vente til sidst i februar med at påbegynde gødskningen. Det bør være en selvfølge, at gyllen er oprørt og at der under udkørsel udtages en prøve til analyse.

Hvis der er bl.a. vinterbyg-arealer, hvor der erfaringsmæssigt opstår mangan mangler, kan der også udsprøjtes mangan i perioder med mildt vejr.

Brug den ekstra N kvote med omtanke. Brug lidt mere tid på fordeling, afhængig af hvilke arealer og afgrøder der har størst potentiale-.

Ryd ud i græsset

Det er nu også tiden at udsprøjte Kerb i vinterraps, hvis der er græsser som skal bekæmpes og der ikke allerede er sprøjtet i efteråret.

Kerb er en oplagt mulighed til at rydde ud i de vanskeligt bekæmpelige græsser, som efterhånden skaber store problemer i sædskifter med megen vintersæd.

Strigling af græsmarker

Græsmarkerne står også fint nu. Der var god vækst i efteråret. Derfor kan der på nogle marker blive behov for snarlig gødskning og en strigling, inden væksten begynder. Så det er tiden til at få klargjort græsmarks striglen.

Det er også nu, at der bør disponeres gødning og kemi og hvor dræn skal efterses.

Jorden skal være tjenlig

Vintertiden og de tidlige forårsmåneder bør anvendes til at forberede det grundige håndværk omkring forårsarbejdet og etableringen af vårafgrøderne.

Det har utrolig stor betydning, at alle dele af forårsarbejdet udføres omhyggeligt og at alle redskaber er i optimal stand.

Det gælder lige fra starten på forårspløjningen til den sidste kerne og det sidste frø er sået.

Jorden skal være tjenlig – våd og sammenpakket jord koster udbytte.

Arbejdet skal udføres korrekt og med stor omhyggelighed. Kernerne skal placeres i den rigtige dybde.

Ofte ses det, at de store moderne maskiner med masser af trækkraft efterlader et flot arbejde oven på jorden, men det er her særdeles vigtigt at stå af traktoren for at kontrollere sådybde m.m.

Selv i den travle tid bør man huske at kontrollere såbed og sådybde og tilpasse udsædsmængden efter forholdene og det ønskede plantetal.

Placeret gødning

Der har i de senere år været stor fokus på placering eller samsåning af en del af gødningen. Der ses forsøgsresultater med mellem 1 og 3 hkg korn for placering.

Kornplanten sikres hurtig adgang til næringsstofferne, og dermed udvikles rodnettet hurtigt, således at planterne selv kan hente yderligere både vand og næring i jorden.

Koden til vårsædsdyrkning

Hvert år ses der desværre alt for mange marker, hvor etableringen ikke er sket optimalt.

Det er helt sikket den største enkeltfaktor for et godt udbytte. Er der udført et dårligt håndværk, er de første måske 25 procent af udbyttet sat til. Det kan der ikke senere rettes op på, og de efterfølgende indsatser i form af bl.a. svampebehandlinger, giver dårlig effekt og udbytte.

Arbejdet og omkostningerne er de samme. Det er helt nødvendigt, at jorden er tjenlig. Det er i denne fase, at det gode håndværk kommer til sin ret. Det er primært i dette arbejde, koden til vårsædsdyrkning ligger.

Vi kender alle synet af en dårlig etableret vårbygmark. Det koster mange penge.

Der er heldigvis stadig flere, som melder sig ind i syv-tons vårbyg klubben.

Ved tæt opfølgning af de forskellige indsatsområder, evt. i samarbejde med planteavlskonsulenten, kan der opnås gode udbytter, og det er ikke nødvendigvis ved hjælp af stærkt forøget indsats i kroner.

Planteavlskonsulent Karsten Nielsen, tlf. 2143 2414