Vigtigt at jorden er i balance

En god og frugtbar jord, der skal give sunde og robuste afgrøder, kræver et afbalanceret reaktionstal og en afbalanceret næringsstofforsyning. Optimal plantevækst og god rodudvikling sker kun, hvis rødderne har let adgang til at optage næringsstoffer.

Ud over dræning er det jordens surhedsgrad, reaktionstal, som har størst indflydelse på næringsstoffernes tilgængelighed.

 

Hvis man oplever mangelsituationer, der bliver synlige på afgrøden, har det allerede kostet mange penge i flere år. Hvis der gennem flere år undlades at erstatte de bortførte næringsstoffer, tæres der selvfølgelig på de lettilgængelige reserver, og det kan opleves, at afgrøder bliver mere følsomme for vejrmæssig modgang og går af vækst for tidligt.

 

Ubalance i jorden og for lavt reaktionstal begrænser næringsstoffernes tilgængelighed. Selv øget tilførsel af næringsstoffer kan ikke afhjælpe dårlig plantevækst. Derfor er det en forudsætning, at jorden er i korrekt kalktilstand.

 

Jordbundsanalyser

Status på kalk, fosfor, kalium mv. skal kontrolleres regelmæssigt ved hjælp af jordbundsanalyser. Prøver kan udtages positionsbestemt og kan anvendes direkte ved positionsbestemt graduering af kalktildelingen med GPS inden for marken.

 

Dette kan specielt anbefales, hvis der er variation i jordtyper eller ved sammenlagte marker, hvor kalktildelingen tidligere har varieret mellem forskellige marker. Graduering kan desuden også anvendes ved GPS-tildeling af de øvrige næringsstoffer som fosfor og kali.

 

Vær specielt opmærksom på at få udtaget jordprøver på nye arealer, så der kan kalkes og gødskes efter opdaterede værdier, sådanne arealer kan være forsømte gødsknings- og kalkmæssigt.

 

I den nye fosforregulering kan kravet til udspredningsareal for husdyrgødning reduceres, hvis markernes gennemsnitlige fosfortal er under 4,0. Dette skal dokumenteres ved jordbundsanalyser. Det vil sige, at hvis fosfortallet i gennemsnit er under 4,0, kan der udbringes større mængder husdyrgødning pr ha, end normerne i den nye fosforregulering. For at bruge denne regel, må analyserne ikke være ældre end fem år.

 

For kvægundtagelsesbrug, 2,3 DE / ha eller hvor der udbringes op til 230 kg N / ha i husdyrgødning, skal der udtages jordprøve minimum hver fjerde år for hver fem ha. for hele omdriftsarealet, som bedriften har til rådighed i planperioden.

 

Det er en god tid her i efteråret at få udtaget jordprøver til bestemmelse af jordens kalktilstand, reaktionstal og niveauet for fosfor og kali mv. Der bør udtages jordprøver med ca. fire-fem års mellemrum. Ring og få en snak om behovet for jordprøver.

 

Af planteavlskonsulent Karsten Nielsen, kn mark.dk