Få gode råd om minivådområder

Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget slap af med undergødskningen, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 3.800 tons ved frivillige, kollektive indsatser som minivådområder, vådområder og skovrejsning – heraf ca. 900 tons gennem minivådområder.

I den forbindelse er der landet over ansat knapt 30 oplandskonsulenter, der skal hjælpe landmændene med rådgivning, så de kan komme godt i gang med disse projekter. Rådgivningen er gratis for landmanden, og landmanden vælger selv sin oplandskonsulent.

SEGES vandt opgaven med at organisere og gennemføre denne konsulentordning. Selve rollen som oplandskonsulent blev også udbudt, så konsulenter uden for DLBR kunne byde ind.

Der er ansat to konsulenter uden for Dansk Landbrugsrådgivning, som varetager rollen for de landmænd, der benytter private rådgivere.

Vigtigt at overveje nu

En af dem er Eja Lund med mere end 15 års erfaring fra landbrugsrådgivningen og uddannet landbrugstekniker samt master i kultur, miljø og landskabsanalyse. Hun er ansat i rådgivningsvirksomheden NIRAS.

Den anden oplandskonsulent uden for DLBR er agronom Robert Nøddebo Poulsen, der har 10 års erfaring som rådgiver ved Dansk Hydraulisk Institut og i næsten fem år har drevet Agrohydrologerne ApS. Det er en mindre rådgivningsforretning med speciale i bl.a. afvanding og dræn. Firmaet har base i det sydøstsjællandske ved Faxe.

Ingen af dem er geografisk fastlagt i forhold til deres virke som oplandskonsulent, og rådgiver i princippet over hele landet.

- De kollektive indsatser træder bl.a. i stedet for effekten af lempelser vedrørende randzoner, efterafgrøder og forbud mod jordbearbejdning, forklarer Eja Lund og tilføjer, at virkemidlerne har effekt ikke bare på egen jord men for et helt vandopland.

- Det er vigtigt, at landmændene overvejer det her og kommer i gang nu, hvis det giver mening. Jo mere vi får reduceret udledningen af kvælstof af frivillighedens vej, jo mindre bliver behovet for den målrettede regulering, som kan være f.eks. flere efterafgrøder, mindre kvælstof eller braklægning, påpeger de to rådgivere.

Tager ud til landmændene

Oplandskonsulenterne skal frem til årsskiftet og antageligt videre frem til 2021 besøge de landmænd, der måtte ønske det, og rådgive om placeringen af kollektive virkemidler i landskabet. De hjælper også med at søge tilskud, holde kontakt til kommunen og med at skabe kontakt mellem landmænd inden for et vandopland.

Minivådområderne skal placeres, hvor det giver den største reduktion af kvælstof i recipienten, det vil sige i forhold til de målsatte kystoplande. Aarhus Universitet har udarbejdet en analyse af, hvor der kan placeres minivådområder. Det er primært arealer med højt lerindhold, det vil sige hvor vandafstrømning fra marken med stor sandsynlighed foregår via dræn.

- Hvis man er interesseret og arealet er fundet egnet, kan oplandskonsulenten komme på besøg og vurdere terræn, drænforhold og om der er udpegninger eller beskyttelseslinjer, der kræver dispensation fra kommunen i forhold til at placere et minivådområde, siger Eja Lund.

- En anden central del af oplandskonsulentens opgave er at kortlægge og afgrænse drænoplandet, idet dette skal være mindst 20 hektar stort for at projektet opfylder kravene til tilskud, tilføjer Robert Nøddebo Poulsen.

Skal opretholdes i 10 år

Rådgivningen er gratis, staten og EU betaler. Fra 2018 kan der søges om 100 procent tilskud til etableringen af minivådområder, mens tilskuddene til skovrejsning og vådområder fortsætter med de kendte ordninger.

Tilskuddet deles op i etableringstilskud, der kommer fra EU´s Landdistriktsprogram, og en kompensation, der er national. Etableringstilskud dækker projektering, jordarbejde og materiel, der skal bruges i minivådområdet, der også kan omfatte en pumpestation, hvis det er nødvendigt for projektet.

Man kan desuden søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år.

Minivådområdet skal opretholdes i 10 år. Herefter er man som landmand ikke længere forpligtet til at opretholde og vedligehold minivådområdet.

Læs mere på www.oplandskonsulenterne.dk

Du kan få flere oplysninger hos Eja Lund, tlf. 2268 5672 eller hos Robert Nøddebo Poulsen, tlf. 2613 0555.