Nytårshilsen 2018/19 set fra formanden i Agrogruppen

For landbruget har året 2018 været præget af en historisk tørke, der ramte hele landet. Dette har givet store udfordringer i løbet af 2018, og vil kunne ses langt ind i 2019.
Afregningspriserne på svin har bevæget sig i negativ retning fra et fantastisk flot indkomstår 2017 til et indkomstår 2018, der virkelig gav og stadig giver store udfordringer især for smågriseproducenterne.

Den manglende afsætning af smågrise til udlandet (især Polen og Tyskland) pressede smågrisenoteringen ned ad herhjemme.


Grunden var store noteringsfald på svinekød, der globalt faldt støt over foråret, og endte med et fald fra 10,47 kr. i 2017 til 8,66 kr. i 2018, begge ekskl. efterbetaling. Tilsvarende faldt smågrisepriserne, hvor både den beregnede smågrisenotering og puljenoteringen (eksportnoteringen) faldt over 100 kr. pr. smågris fra 411 kr. i 2017 til 335 kr. i 2018. Dertil kom en stigning i foderomkostningerne, som følge af det begrænsede udbud af korn i hele Nordeuropa, grundet tørken


Dette resulterede i, at slagtesvineproducenterne ikke kunne få økonomi i produktionen, og mange valgte at stoppe i en periode eller permanent.


Det blev lidt af en ”snebold-effekt”, og mange smågriseproducenter har valgt at stoppe deres produktion i 2018. Dette sammen med væsentlig færre kg korn pga. tørken og efterfølgende prisstigninger på foderkorn på op mod 20 - 25 %, sætter virkelig indtjeningen under pres.


Der er dog lys for enden af tunnelen, da SEGES har meldt ud, at der forventes en prisstigning i 2019 på omkring 1 kr./kg til slagtning og omkring 42 kr. på en 30 kg’s gris. 


Mælkepriserne har ligget på et lavt niveau uden at være ekstrem dårlige. Dog har tørken sat sine spor hos mælkeproducenterne, hvor det så rigtig skidt ud hen over foråret og sommeren.

Græsensileringen slog helt fejl, specielt hvor der ikke kunne vandes. Dog blev der indhentet en del foderenheder til sidst i sensommeren / efteråret, hvor især majsen reddede en del for mange kvægbrugs vedkommende.


Værst er det nok gået ud over økologerne, som er meget afhængige af gode forhold for græsensilering.


Planteavlerne havde en katastrofal høst med udbytte nedgang mellem 20 – 50 %, afhængig af område og bonitet. Desværre var 2018 året, hvor netop vårafgrøde arealerne var store pga. 2017s våde efterår, hvor mange måtte opgive at så vinterafgrøder.


Priserne på afgrøderne reddede dog til dels katastrofen med prisstigninger på 20 – 25 %. Dette giver til gengæld, som tidligere omtalt, store udfordringer, især i svinebranchen, som forventeligt vil mærke det frem til høst 2019 (medmindre der kommer rekordhøst andre steder i verdenen, som kan ændre på det).


Det positive var tidlig høst. Ingen tørringsudgifter, minimal slitage på materiel, og endelig gode såbed for vintersæden.


Minkavlerne har mærket konsekvensen ved en stor brancheudvidelse de senere år og et vigende salg. Dette har givet markante fald i prisen på skind, og giver forsat store udfordringer at få en forretning ud af minkavl.


Samlet set har 2018 været et hårdt år for dansk landbrug. Dette kan også mærkes i bankernes tilgang til landbrugskunder, hvor mange oplever, at der ikke gives meget ”snor”


Således tager vi fat på det nye år med lidt bekymret mine - men med lys ude i det fjerne. Budgetterne for 2019 bliver meget forskellige i år, især for den animalske produktion, da det afhænger dels af indgået foderkontrakter, dels hvordan tørken har præget den enkelte ejendom.


Priserne på penge er stadig ekstremt lave i hele Europa. Dette på trods af Brexit samt at amerikanerne af flere omgange har sat renten op.


Bidragssatser og marginalrenten i bankerne er forsat alt for dyre, men der opleves større og større spredning på begge dele, og det er dyrt, hvis man ikke rater godt i bankernes rating-systemer.


Det gør det næsten umuligt at skifte bank i øjeblikket, da konkurrenceparameteret er sat ud af spil. Især usikkerheden efter tørke og bundpriser ved svineproducenterne gør forhandlingsmulighederne med bankerne langt sværere.


Jeg skrev sidste år, at jeg håbede på to gode år i træk, som kunne give ”luft” til landbruget. Det lykkedes desværre ikke, og 2018 har givet en ”mavepumper” i stedet, som desværre vil kunne mærkes langt ind i 2019. Men lyset er der, og viljen til at holde ved er og vil altid være kendetegnet for dansk landbrug.


Med ønsket om et lykkebringende nytår.
Keld Th. Sloth
Formand