Den 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft. Ændringerne i lejeloven medfører bl.a., at der fremover er flere administrative krav, samt at lejeren i flere henseender stilles bedre end før.

Er man som landmand ikke opmærksom på at få pløjet mindre arealer, der ligger urørt hen som natur, kan man i løbet af syv-otte år blive ramt af en paragraf 3-fredning, der ikke giver kompensation, men derimod kan påfører én et økonomisk tab.

Det påpeger agronom Lars Gleerup, der driver virksomheden Lars Gleerup - Natur og Jordbrugsrådgivning i Ry. Han rådgiver om natur og jordbrug, og hjælper mange landmænd med at sikre og forbedre natur, vildt og landskab på deres ejendomme. Bl.a. via Søhøjlandets Regnskabskontor og andre virksomheder tilknyttet AgroGruppen.

SKAT har i en længere periode intensiveret fokus på den regnskabsmæssige behandling af strukturskadeerstatninger. Strukturskadeerstatning har fra flere rådgiveres side været anset som skattefrie, som følge af at strukturskaderne vurderes som varige skader – en opfattelse, som SKAT ved flere lejligheder har erklæret sig uenig i. Men hvorledes skal skaderne faktisk behandles regnskabsmæssigt? Det giver økonomikonsulent Martin Gammelgaard fra Søhøjlandets Regnskabskontor et bud på.

Få vandløbet målt op

Oversvømmede marker og ødelagte afgrøder har i de seneste måneder været situationen for mange landmænd landet over. Agronom Casper Szilas fra GPS Agro foretager opmålinger af vandløb over hele landet, som kan være et godt redskab over for kommunerne.

Går du med tanker om at få forbedret og moderniseret din kvægstald, er der nu mulighed for at få støtte til projektet via en ordning under NaturErhvervstyrelsen. Der åbnes op for ansøgninger den 7. april.